♫musicjinni

ทำความรู้จักกรมบัญชีกลาง - CLEAR พร้อมแชร์ EP. 1 Introduction CGD

กรมบัญชีกลาง เร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 67 ข่าวเที่ยง วันที่ 24 เมษายน 2567

1 พ.ค. 67 ผู้รับบำนาญได้รับเงินบำนาญเพิ่มจริงไหม แล้วได้เพิ่มคนละเท่าไหร่ l CLEAR พร้อมแชร์ 4 EP.1

รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง 3 EP.15 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

กรมบัญชีกลาง แนะนำการเข้าใช้ระบบ Pensions’ Electronic Filing ของผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

CLEAR พร้อมแชร์ 2 EP.7 เคลียร์ข่าวลือเกี่ยวกับผู้รับบำนาญ อายุ 65 ปี จะขอรับเงิน 2 แสนได้ จริงไหม?

CLEAR พร้อมแชร์ 3 EP.14 ขอบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มแบบมีหนี้ไปนานแล้ว.. แต่ทำไมไม่ได้เงินซักที?

รู้ รอบ รั้ว บัญชีกลาง 2 EP.6 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

กรมบัญชีกลาง แจงเพิ่มเงินบำนาญ ช.ค.บ. เพิ่มเฉพาะรายที่ได้น้อย ให้ได้รับ 1 หมื่น

รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง 3 EP.2 แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ

กรมบัญชีกลาง ย้ำไม่ใช่ผู้เสนอแบ่งเงินเดือน 2 ครั้ง

CGD Application แอพลิเคชั่น กรมบัญชีกลาง

รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง 3 EP.12 การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

คำแนะนำในการป้องกันบำเหน็จตกทอดและเงินค่าทำศพ ข้าราชการหรือผู้ที่รับบำนาญเสียชีวิต ตกเป็นของแผ่นดิน

รู้ รอบ รั้ว บัญชีกลาง 2 EP.10 การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน Part 1

CLEAR พร้อมแชร์ 3 EP.8 ผู้รับบำนาญจะได้รับเงินเพิ่มอีก จริงหรือไม่?

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กรมบัญชีกลางให้ข้าราชการบำนาญลงทะเบียน e-Filing เพื่อจ่ายบำนาญและยกเลิกเบิกจ่ายตรง

การถ่ายทอดความรู้ผ่าน Facebook กรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

CLEAR พร้อมแชร์ 3 EP.10 คู่สมรสที่ลาออกจากประกันสังคม จะใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของขรก.ได้ตอนไหน

กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ กยศ. เริ่ม 1 ธ.ค. 61 | 11 ต.ค. 61 | เต็มข่าวค่ำ

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน สำหรับผู้มีสิทธิที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางปรับเพิ่มบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการบำนาญ

กรมบัญชีกลางเพิ่มสิทธิยารักษามะเร็ง 2 ชนิด (10 ก.ค. 62)

รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP.9 รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP.9 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

CLEAR พร้อมแชร์ 3 EP.13 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพ กรณีไม่มีหนี้ ยื่นเรื่องนานไหม ถึงจะได้รับเงิน?

ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง 3 EP.3 แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ตาม ว. 1203

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ Pensions' Electronic Filing

การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับบำเหน็จ บำนาญ สำหรับผู้เกษียณอายุข้าราชการ

ู้ รู้ รอบ รั้ว บัญชีกลาง 2 EP.11 การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน Part 2

Disclaimer DMCA