♫musicjinni

ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ติวเต็มรูปแบบ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พ..ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง สอบได้ใน 30 นาที

สาธิตวิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ ศ 2560 13 ก พ 2561 ตอนที่ 1 1

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับสอบราชการทุกสนาม

พาตะลุยข้อสอบ : พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 1/6)

Ep.206) ทักษะอะไรที่ควรฝึก ถ้าจะทำหน้าที่จัดซื้อ #จัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56

สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การซื้อหรือจ้าง

ตอนที่ 3 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง 12 พ.ค. 2566

กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ติวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 1/2)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ ศ 2560 13 ก พ 2561 ตอนที่ 2 1

EP : 1 การเพิ่มโครงการ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ ศ 2560 13 ก พ 2561 ตอนที่ 4 1

รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง 3 EP.12 การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

EP.1 จัดซื้อจัดจ้าง : บริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ โดยมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการ สตง.

วิชา ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) บทที่ 3 วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ ศ 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ ศ 2560 13 ก พ 2561 ตอนที่ 3 1

EP.4 จัดซื้อจัดจ้าง : ทั้ง 3 วิธี แบบย่อๆเข้าใจง่าย โดย มณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการ สตง.

Ep.208) สิ่งแรกที่ต้องรู้ เมื่อต้องทำหน้าที่จัดซื้อ #จัดซื้อจัดจ้าง

SME ต้องรู้! จัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ดียังไง?

Ep.198) วิธีตอบสัมภาษณ์งาน ให้ได้งาน #จัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (13 ก.พ.2561 ตอนที่ 1)

ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

EP.3 จัดซื้อจัดจ้าง : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง โดยมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่า สตง.

Disclaimer DMCA